Aandeelhoudersregister

Om het voorbeeld aandeelhoudersbesluit te kunnen samenstellen heeft u het aandeelhoudersregister van de vennootschap nodig. Het bestuur van de vennootschap heeft de verplichting een aandeelhoudersregister bij te houden (art. 2:194 BW). Hierin worden de volgende gegevens over de aandeelhouder(s) en vergadergerechtigden opgenomen:

  • de namen en adressen van alle aandeelhouders, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, de soort of de aanduiding van de aandelen en het op ieder aandeel gestorte bedrag;
  • indien een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in art. 2:192 lid 1 BW, wordt dat vermeld;
  • de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen;
  • de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening.

Naar verwachting komt er per 1 juli 2015 een centraal aandeelhoudersregister met informatie over de aandeelhouders van besloten vennootschappen en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen. Dit wordt een besloten register dat alleen toegankelijk is voor de aandeelhouders, notarissen en overheidsdiensten. Het centraal aandeelhoudersregister zal worden ondergebracht bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (klik hier voor meer informatie).

Download PDF