Vergaderrecht en vergadergerechtigden

Vergaderrecht is het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren (art. 2:227 BW).

Vergadergerechtigden zijn:

Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben vergaderrecht, indien de statuten dit bepalen en bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht niet anders is bepaald.

 

Download PDF